1. Členství v kinshipu


a. nové členy přijímáme poté co zareagují na inzerát rekrutujícího důstojníka nebo na doporučení ostatních členů
b. neexistuje omezení počtu postav
c. nikoho nelze soudit podle statutu účtu. VIP, premium i free hráči mají stejná práva i povinnosti
d. hodnosti v kinshipu:

i. leader
ii. officer
iii. kinsman
iv. recruit

e. přidělování a odebírání hodností:

i. všichni nově přijatí členové začínají jako rekruti
ii. právo přidělovat a odebírat hodností mají pouze důstojníci a kinleader a to dle vlastního uvážení
iii. hodnost kinsmana je možné získat nejdříve po sedmi dnech členství nebo projevováním aktivity v kinshipu a je na rozhodnutí důstojníka povýšit člena i před uplynutím lhůty sedmi dnů.
iv. neexistuje minimální požadovaný level pro přijetí
v. o hodnost může člen kinshipu přijít:

a. nevhodným chováním a porušováním pravidel
b. neomluvenou nepřítomností přesahující 20 dní
c. v případě důstojníků přichází o hodnost neomluvenou nepřítomností přesahující 10 dní

vi.   o členství v kinshipu přichází automaticky ten u koho je zjištěna neomluvená nepřítomnost přesahující 40 dní

f. v případě že má hráč v kinshipu několik postav je povinen označit svou hlavní postavu v popisku social panelu

i.  u hlavní postavy bude v popisu uvedeno: MAIN a jako doplňující informace úroveň craftu. (resp. MAIN – master westfold tailor)

ii.  u vedlejší postavy bude v popisu uvedeno: alt *** a jako doplňující informace úroveň craftu. (resp. Alt *** - master westfold woodworker, kdy *** je jméno hlavní postavy)

g. v případě že nebude u postavy správně vyplněn popis v social panelu bude tato postava považována za neaktivní a bude s ní nakládáno dle části e. odstavce 

h. Důstojníci kinshipu

i. důstojníci jsou vybíráni pomocí výběrového řízení ve kterém smí hlasovat pouze důstojníci a leader, hlasování je tajné
ii. po důstojnících je požadována samostatnost při získávání nových členů a dohlížením nad dodržování pravidel
iii. důstojníci mají právo upravovat message of the day
iv. správní záležitosti nelze rozebírat na veřejnosti


2. Komunikace uvnitř kinshipu

a. jako hlavní komunikační prostředek slouží kinship chat
b. jako platná domovská stránka kinshipu je http://czechrk.guildlaunch.com/
c. je nežádoucí zahlcovat kinchat nesmysly, resp. nepište do chatu všechno do vás právě potkalo nebo napadlo
d. jestliže vedete delší rozhovor/monolog zvažte zda nebude lepší použít ims kanál
e. nesnažte se ignorovat prosby a dotazy obzvláště jsou-li mířeny jmenovitě na vás
f. přívaly nadávek a sprostých slov jsou nežádoucí zahlcování kinchatu a budou považovány za porušování pravidel
g. vždy se vyjadřujte v rámci slušnosti a pokud možno v souladu s pravopisem

3. Společné prostory kinshipu – kinship house

a. právo udílet povolení k činnostem souvisejících s domem má pouze leader
b. na výzdobě domu se mohou všichni členové a to včetně důstojníků podílet pouze po dohodě s leaderem
c. vybavení domu může odnést pouze ten kdo jej přinesl
d. u věcí v truhlách a vybavení domu u něhož nebude možno určit majitele propadá do společného vlastnictví a je na uvážení leadera jak s nimi bude naloženo
e. věci uložené v truhlách má právo využívat každý člen kisnipu
f. nájem kinhousu platí leader nebo v případě nutnosti důstojníci
g. příspěvky na nájem nejsou u kinsmanů povinné ale vítané
h. příspěvky na nájem jsou povinné pouze u důstojníků

4. Společné akce

a. všechny společné akce jsou předem plánovány na domovských stránkách kinshipu
b. právo přihlásit se na případnou akci mají všichni členové kinshipu pokud splňují potřebné požadavky (požadovaný level postavy, quest pack, atp.)
c. kinship akce mají vždy přednost před akcemi skládanými mimo kinship
d. v případě že se člen kinshipu rozhodne jít na akci mimo kinship nesmí mu lock z takové akce kolidovat s plánovanou akcí v kinshipu
e. pokud se člen kinshipu nebude moci zúčastnit kinship akce na kterou se přihlásil kvůli locku který získal mimo kinship bude se to považovat za porušení pravidel
f. získávání odměn – rollování:
i. platí přísný zákaz vybírání (lootování) v průběhu boje
ii. rollování pomocí need/greed/pass:
1. need – použitelné pouze v případě že danou věc chce člen na postavu se kterou se akce účastní a je určena přímo dané postavě
2. greed – použitelné pouze v případě že danou věc chce člen pro alta, na outfit nebo k prodeji
3. pass – použitelné pouze v případě že o danou věc nemám zájem

iii. rollovaní pomocí master looter:
1. raid leader vždy musí před založením nastavit jako pravidlo rollu master looter a jako kvalitu rollu uncommon
2. případný drop z mobů rozděluje raid leader dle vlastního uvážení
3. při rollování u bosse/bossů mají právo rolovat všichni pouze za předpokladu že danou věc využíjí pro postavu se kterou se akce účastní
4. pokud o předměty z bosse/bossů nikdo neprojeví zájem nebo pro ně nemá využití je možné rollovat pro alty
5. předměty které zůstanou v truhle i po ukončení rollu si může odnést každý kdo o ně projeví zájem a může s nimi naložit dle vlastního uvážení

iv. získávání first age a second age symbolů na legendary zbraně:
1. každá postava má nárok pouze na jeden symbol v případě že se v raidu nachází někdo kdo nemá žádný
2. pokud je hráč přítomen na alt postavě má stejné právo rollovat na symbol jako na main postavě
3. hráč nemůže rollovat na symbol je-li přítomen na main postavě která již symbol má a chce rollovat pro alta (vyjímka viz. níže)
a. pokud je hráč přihlášen na akci s altem a je vyzván aby šel s mainem kde již symbol vlastní, má právo rollovat na symbol
4. pokud je v raidu přítomno 12/24 lidí se symbolem, právo na roll je pro všechny stejné, případná nadřazenost pro alty se nebere v potaz
5. rollovat o symbol může, dle vlastního uvážení, i člen který získal symbol z loterie, lootboxu nebo z akce mimo kinship

v. získávání unikátních věcí na upgrade/tvorbu equipu:
1. za unikátní věc na upgrade/tvorbu equipu se považuje draigoch scale a broken cloak clasp
2. každá postava má nárok pouze na jeden broken cloak clasp a na tři daigoch scale (na plášť vytvořený pomocí draigoch scale jsou zapotřebí tři kusy) v případě že se v raidu nachází někdo kdo nemá žádný
3. pokud je hráč přítomen na alt postavě má stejné právo rollovat jako na main postavě
4. hráč nemůže rollovat o broken cloak clasp a draigoch scale pokud je přítomen na main postavě kde již uvedené má a chce rollovat pro alta (vyjímka viz. níže)
a. pokud je hráč přihlášen na akci s altem a je vyzván aby šel s mainem kde již broken cloak clasp a draigoch scale (resp. hotový plášť a upravený náhrdelník nebo plášť) vlastní, má právo rollovat na broken cloak clasp a draigoch scale
5. pokud je v raidu přítomno 12/24 lidí s broken cloak clasp a draigoch scale (resp. hotový plášť a upravený náhrdelník nebo plášť) právo na roll je pro všechny stejné, případná nadřazenost pro alty se nebere v potaz
6. na broken cloak clasp nelze rollovat pokud hráč již získal first age symbol v průběhu jedné akce