1.  Členství v kinshipu

a. noví členové jsou přijímání na základě reakce na inzerát rekrutujícího důstojníka nebo na doporučení ostatních členů
b. neexistuje omezení počtu postav jednoho hráče
c. nikoho nelze soudit podle statutu účtu. VIP, premium i free hráči mají stejná práva i povinnosti
d. hodnosti v kinshipu:

i. leader
ii. officer
iii. kinsman
iv. recruit

e. přidělování a odebírání hodností:

i. všichni nově přijatí členové začínají jako rekruti
ii. právo přidělovat a odebírat hodností mají pouze důstojníci a kinleader, a to dle vlastního uvážení
iii. o hodnost může člen kinshipu přijít:

 • nevhodným chováním a porušováním pravidel
 • hodnost důstojníka a její případné odebrání je v kompetenci leadera a na jeho uvážení

iv. o členství v kinshipu přichází automaticky ten, u koho je zjištěna neomluvená nepřítomnost přesahující 60 dní

f. v případě, že má hráč v kinshipu několik postav, je povinnen své postavy rozlišit v popisku social panelu (záložka notes v Kinship panelu)

 • u hlavní postavy bude v popisu uvedena informace o typu a úrovni craftu. (př. – Master Anórien Tailor) - u vedlejší postavy bude v popisu uvedeno: alt *jméno hlavní postavy* a jako doplňující informace typ a úroveň craftu.

 

2. Důstojníci kinshipu

i. důstojníci jsou vybíráni pomocí výběrového řízení, ve kterém smí hlasovat pouze důstojníci a leader

 • leader si vyhrazuje právo v ojedinělých případech jmenovat důstojníka BEZ hlasování

ii. po důstojnících je požadována samostatnost při získávání nových členů, dohlížením nad dodržováním pravidel a vlastní invence v pořádání společných akcí
iii. důstojníci mají právo upravovat Message of the Day (MotD)

 • MotD slouží k odkazu na oficiální stránky kinu, odkaz na aktuální kupón zdarma do Lotro store, případně jako upozornění před blížící se společnou akcí

iv. správní záležitosti je zakázáno rozebírat v kinshipovém chatu. Veškeré zprávy týkající se vedení a chodu Kinshipu musí být směřovány skze IMS, Officer kanál ve hře nebo do příslušného topicu na fóru


 

3.  Komunikace uvnitř kinshipu

a. jako hlavní komunikační prostředek slouží kinship chat
b. jako platná domovská stránka kinshipu je http://czechrk.guildlaunch.com/
d. jestliže vedete delší rozhovor/monolog zvažte, zda nebude lepší použít ims kanál
e. nesnažte se ignorovat prosby a dotazy obzvláště jsou-li mířeny jmenovitě na vás
f. přívaly nadávek a sprostých slov jsou nežádoucí zahlcování kinchatu a budou považovány za porušování pravidel
g. vždy se vyjadřujte v rámci slušnosti a pokud možno v souladu s pravopisem


 

4.  Společné prostory kinshipu – kinship house

a. právo udílet povolení k činnostem souvisejících s domem má pouze leader
b. na výzdobě domu se mohou všichni členové, a to včetně důstojníků, podílet pouze po dohodě s leaderem
c. vybavení domu může odnést pouze ten, kdo jej přinesl
e. věci uložené v truhlách má právo využívat každý člen kisnipu

 • věci vložené do společné truhly budou chápány jako dar kinshipu a jeho členům, proto na případné námitky k jejich ztrátě nebude brán zřetel

 • je přísně zakázáno brát z truhly předměty za účelem následného prodeje

 • výjimku tvoří případ, kdy si předmět z truhly bere jeho původní majitel

f. nájem kinhouse platí leader nebo v případě nutnosti důstojníci


 

5.  Společné akce

a. společnými akcemi se jak společenské eventy pořádané vedením nebo i řadovými členy kinshipu a bojové akce v instancích (3man, 6man, Epic-battles, raidy)

b. v instancích všech velikostí a typů je povinností poslouchat a následovat pokyny leadera dané skupiny

c. je zakázáno vybírat bedny s lootem během i po boji. To náleží leaderovi skupiny, není-li řečeno jinak

d. záleží na leaderovi skupiny, jaký typ distribuce lootu zvolí

 • v případě lootování systémy Roll/Pass a Need/Greed/Pass je na zvážení každého člena, zda je pro něj daný item vhodný a zároveň ho potřebuje. V rámci těchto dvou systému však není možné zpětně požadovat refundaci, pokud item skončí v nevhodných rukou

 • v případě rollování pomocí Master looteru je na leaderovi dané skupiny, jak loot rozdělí

 • v instancích Osgiliath clusteru je povinností používat Master looter a nedomluví-li se skupina jinak, přidělit každému patřičný počet Morgul crestů

e. v případě, že skupina jde instanci pod maximálním levelem (např. Rift, morijské instance, Tower of Orthanc atd.) mají přednostní právo pro loot hráči, kteři jsou v instanci přítomni na postavě nejblíže levelu isntance